Leveringsvoorwaarden (verkort)

Prijzen
De getoonde prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

Levering
De levering van de goederen alleen via onze winkel op De Haagse Markt, betaling á contact.
Betaling geschied d.m.v. contant of Pin, deelbetaling is mogelijk.

Adres winkel:
De Haagse Markt
Herman Costerstraat
kraamnummer 512 en 513
Den Haag

Garantie
Op alle electrische en electronische apperaten zit fabrieksgarantie.
Op alle andere artikelen o.a. eigen import, zit garantie via DVD2BURN.
Neem bij defecte artikelen meteen contact op met DVD2BURN klantenservice.

Ruilen en retouren:
Na betaling en ontvangst van de artikelen heeft u ten allen tijden het recht om uw aankoop, binnen 8 dagen te ruilen.
Uitzonderingen hierop zijn kabels, RAM geheugen, en speciale aanbiedingen.

De producten moeten in de originele onaangebroken verpakking zitten. Wij geven geen geld terug.
Als wij het product niet kunnen ruilen dan krijgt u van ons een 'TEGOEDBON', welke 1 jaar geldig is.

Afbeeldingen
Afbeeldingen kunnen iets afwijken van het geleverde product. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Privacyverklaring
Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in onze niet-publiek toegankelijke database. Zie privacyverklaring.

Reparaties:
Prijsopgave: Hierbij is de opgegeven prijs in euros en de totaalprijs inclusief garantie, tenzij anders overeengekomen.
Geldigheid prijsopgave is 14 dagen. Bij niet accepteren prijsopgave worden onderzoekkosten berekent.
Betaling reparatie deels vooraf, resterend achteraf bij levering.
Bij deelbetaling wordt geleverd na betaling van het gehele reparatiebedrag.
Levering:
Na betaling wordt geleverd. Bij niet ophalen van het gerepareerde kunnen kosten voor het bewaren van uw eigendommen in rekening worden gebracht. Uw recht op uw eigendommen vervalt na 1 jaar en 1 week waarna deze de eigendom worden van DVD2BURN.


Algemene voorwaarden (uitgebreid)
Artikel 1. Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DVD2BURN VOF, hierna te noemen: DVD2BURN, en een Wederpartij waarop DVD2BURN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DVD2BURN, voor de uitvoering waarvan door DVD2BURN derden dienen te worden betrokken.

3.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5.
Indien DVD2BURN niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, of hierop zelf uitzonderingen maakt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DVD2BURN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van DVD2BURN zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, op basis van een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie. 3 DVD2BURN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-en verblijf-, verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DVD2BURN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DVD2BURN anders aangeeft. 6 Een samengestelde prijsopgave verplicht DVD2BURN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient de Wederpartij DVD2BURN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DVD2BURN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.
DVD2BURN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.
DVD2BURN is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DVD2BURN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.
Indien DVD2BURN gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan DVD2BURN ter beschikking heeft gesteld.

6.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DVD2BURN zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DVD2BURN een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DVD2BURN gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DVD2BURN daardoor direct of indirect ontstaan.

9.
Indien DVD2BURN bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is DVD2BURN niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.
DVD2BURN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: -de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;-na het sluiten van de overeenkomst DVD2BURN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;-de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;-Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van DVD2BURN kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DVD2BURN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.-indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DVD2BURN kan worden gevergd.

2.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is DVD2BURN gerechtigd tot vergoeding

van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DVD2BURN op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien DVD2BURN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.
Indien DVD2BURN tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DVD2BURN, zal DVD2BURN in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DVD2BURN extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door DVD2BURN genoemde termijn te voldoen, tenzij DVD2BURN anders aangeeft.

6.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DVD2BURN vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DVD2BURN op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht
1.
DVD2BURN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DVD2BURN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DVD2BURN niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van DVD2BURN of van derden daaronder begrepen. DVD2BURN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DVD2BURN zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.
DVD2BURN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.
Voorzoveel DVD2BURN ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DVD2BURN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1.
DVD2BURN kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen a contant bij aflevering wordt voldaan.

2.
Indien overeengekomen is dat betaling per bank verloopt, dient betaling steeds te geschieden binnen de hieronder vermelde termjn, op een door DVD2BURN aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DVD2BURN aangegeven. DVD2BURN is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren. Betaaltermijn particulieren: 7 dagen Betaaltermijn zakelijke klanten: 14 dagen

3.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.
DVD2BURN heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.
De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DVD2BURN verschuldigde.

6.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

8.
Facturering geschiedt electronisch, een factuur wordt per e-mail in HTML formaat toegestuurd, tevens kan de factuur online opgevraagd worden op website van DVD2BURN. Indien de wederpartij een papieren factuur wenst te ontvangen worden hier € 1,25 in rekening gebracht om de kosten te dekken.Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door DVD2BURN in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DVD2BURN totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met DVD2BURN gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Leen-en verhuurapparatuur blijven onvervreemdbaar eigendom van DVD2BURN en kan te allen tijde terstond worden teruggevorderd zonder opgaaf van reden.

2.
Door DVD2BURN geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DVD2BURN veilig te stellen.

4.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om DVD2BURN daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DVD2BURN ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DVD2BURN gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens DVD2BURN bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.
Voor het geval DVD2BURN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DVD2BURN en door DVD2BURN aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DVD2BURN zich bevinden en die zaken terug te nemen.Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames
1.
De door DVD2BURN te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

2.
DVD2BURN verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. DVD2BURN verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de Wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook -vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand-of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de Wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Wederpartij behoort te komen.

3.
Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft DVD2BURN geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van cliënt functioneren van software.

4.
Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Wederpartij.

5.
Complicaties die optreden tijdens vervoer of tijdens werkzaamheden, hetzij ten kantore van DVD2BURN, hetzij bij de Wederpartij, vallen buiten de verantwoordelijkheid van DVD2BURN. Voor kosten of andere geleden schade wordt op voorhand alle aansprakelijkheid van de hand gewezen.

6.
Eventuele meerkosten van reparatie worden doorgefactureerd aan de Wederpartij.

7.
DVD2BURN is nimmer verantwoordelijk voor verlies van gegevens op media van de Wederpartij, of de schade die cliënt tengevolge hiervan lijdt.

8.
DVD2BURN gaat er van uit dat de Wederpartij zelf reserve kopieën van media heeft gemaakt, wanneer een apparaat wordt aangeboden voor onderzoek of reparatie. Reservekopieën worden door DVD2BURN alleen gemaakt wanneer de Wederpartij daar expliciet om verzoekt en indien mogelijk. DVD2BURN is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën.

9.
De Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor verzekering tegen onder andere risico’s van brand, diefstal, beschadiging, transportschade van alle aan DVD2BURN ter beschikking gestelde materialen.

10.
Onderzoeken, analyses en conclusies zijn momentopnamen. De door DVD2BURN verrichte onderzoeken, analyses en conclusies zijn alleen geldig op het moment van onderzoek en hebben geen geldigheid voor latere tijdstippen.

11.
Gezien de aard en werking van computers kan DVD2BURN geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering.

12.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen één maand na ontdekking schriftelijk aan DVD2BURN te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DVD2BURN in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient DVD2BURN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

14.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal DVD2BURN de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van DVD2BURN, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan DVD2BURN te retourneren en de eigendom daarover aan DVD2BURN te verschaffen, tenzij DVD2BURN anders aangeeft.

16.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DVD2BURN daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien DVD2BURN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. DVD2BURN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DVD2BURN is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.
Indien DVD2BURN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

DVD2BURN beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.
De aansprakelijkheid van DVD2BURN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.
DVD2BURN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DVD2BURN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DVD2BURN toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.
DVD2BURN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.

8.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DVD2BURN of zijn leidinggevende ondergeschikten.Artikel 10. Verjaringstermijn
1.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DVD2BURN en de door DVD2BURN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij DVD2BURN van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.Artikel 11. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12. Vrijwaring
1.
De Wederpartij vrijwaart DVD2BURN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DVD2BURN toerekenbaar is.

2.
Indien DVD2BURN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden DVD2BURN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DVD2BURN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DVD2BURN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.Artikel 13. Intellectuele eigendom
1. DVD2BURN behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. DVD2BURN heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DVD2BURN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.
Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van DVD2BURN.

2.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met DVD2BURN.

3.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


 

dvd2burn google maps